Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Společnost GELCO s.r.o. se sídlem Makovského 1341, 163 00 Praha 6, D-IČ: CZ 275 79 506,  provozovatel internetového obchodu www.sprchygelco.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také " údaje ") jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

 

I.

Údaje, které shromažďujeme

 

1. jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo - pro kompletizaci a dodání Vaší objednávky

2. název firmy, sídlo firmy, IČ - pokud nakupujete jako firma

3. emailová adresa - údaj pro vzájemnou komunikaci, v případě Vašeho souhlasu je emailová adresa určená i pro marketingové účely

4. bankovní spojení - údaj potřebný pro zpracování vrácení Vaší platby. Upozorňujeme, že bankovní spojení není údajem, který nám dovoluje jakýmkoliv způsobem disponovat s penězi na Vašem účtu. Všechny transakce procházejí přes Vaši banku. Při platbě kartou neukládáme žádné informace na našem serveru, celá transakce probíhá výhradně přes platební bránu služby WebPay.

 

II.

Účel zpracování osobních údajů1. Zpracování objednávky a dodání zboží objednaného prostřednictvím naší stránky www.sprchygelco.cz - Vaše údaje zpracováváme pro účely vybavení a doručení Vaší objednávky a pro účely vzájemného plnění našich smluvních práv a povinností. Vaše osobní údaje jsou nutné pro náš účetní a fakturační systém.

2. Upozornění na dostupnost zboží - v případě, že jste požádali o upozornění ohledně dostupnosti zboží, zpracujeme Vaše osobní údaje (email) na základě Vašeho souhlasu.


3. Komunikace - shromážděné údaje využíváme s cílem komunikace s vámi a její individuálního přizpůsobení. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky či e-mailem, abychom Vám oznámili stav Vaší objednávky, reklamace či Vaší žádosti.

4. Ochrana, bezpečnost a řešení sporů - údaje můžeme zpracovávat i z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, ke zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu.

5. Marketingové účely - na základě Vašeho vyžádání Vás informujeme o novinkách a našich produktech prostřednictvím newsletteru. Váš souhlas je platný do odvolání nebo na dobu maximálně 7 let. Newsletter můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který najdete v každém e-mailu. Na odhlášení z odběru můžete také přímo kontaktovat náš zákaznický servis. Po odhlášení nebudeme nadále využívat Váš elektronický kontakt, dokud to opětovně nevyžádáte.

 

III.

Předání údajů třetím stranám

 

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost plnění smlouvy, oprávněné zájmy firmy (dané zájmem na ochraně našich práv, zpracováním ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek, analýze Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním preferencím, zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a na přímém marketingu) a třetích osob, zejména našich smluvních partnerů a plnění zákonných požadavků. Databázi osobních údajů chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.
V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů se předpokládá, že údaje budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhu příjemců:


1. Kurýrní a přepravní společnosti

2. Marketingové agentury

3. Poskytovatelé IT služeb a telekomunikační operátoři

4. Advokátní a právní kanceláře

5. Účetní kanceláře, auditoři a daňoví poradci

 

IV.

Cookies

 

1. Naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači, smartphonu či jiném zařízení a které se používají ve vašem prohlížeči. Soubory cookies využíváme např. na správnou funkčnost košíku tak, aby jste co nejsnadněji dokončili svou objednávku, na co nejlépe přizpůsobení našich stránek vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, vašeho pohybu po stránkách a použitých funkcích a na zjištění informací o prohlížení reklam, abychom vám nezobrazovaly reklamu na zboží, o který nemáte zájem.

2. Některé soubory cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. "cookies třetích stran"). Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.


3. Soubory cookies používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé, tzv. "Session cookies", jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek. Dlouhodobé, tzv. "Persistent cookies", zůstávají uložené ve Vašem zařízení mnohem déle, nebo dokud je ručně neodstraníte (čas ponechání souborů cookies ve Vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookies a nastavení Vašeho prohlížeče).

4. Nastavení použití cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo je omezit na Vámi vybrané typy.


V.

Zabezpečení a uchovávání osobních údajů

 

1.    Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zajišťujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich dat, proti přístupu neoprávněných osob k Vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

 

2.    U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání shody jejich systémů s nařízením GDPR.

 

 

3. Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v čase nezbytném pro zajištění všech práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, tj. během objednávky a záruční lhůty a následně 1 rok od skončení záruční lhůty z důvodu řešení potenciálních sporů. Na základě obecně závazných právních předpisů je naše společnost povinna archivovat Vaše osobní údaje pro účely fakturace a účetnictví v souladu se zákonem po dobu 10 let od jejich vystavení. V ostatních případech vyplývá období zpracování z účelu zpracování nebo danými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.


VI.

Práva subjektů

 

1.    Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv písemně požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

2.    Máte právo na základě písemné žádosti namítat vůči zpracovávání vašich osobních údajů, o kterých předpokládáte, že jsou nebo budou použity pro účely přímého marketingu bez Vašeho souhlasu a můžete žádat o jejich výmaz. Máte právo namítat vůči využívání a poskytování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (i v poštovním styku). Máte právo na opravu, pokud jsou Vaše osobní údaje nesprávné nebo se změnily, kontaktuje nás na info@gelcocz.eu, opravíme je.

 

3.    Svůj souhlas můžete také kdykoliv odvolat zasláním písemné žádosti na naši emailovou adresu info@gelcocz.eu či sídlo firmy. Neprodleně po obdržení odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zabezpečíme blokování a likvidaci Vašich osobních údajů, které byly předmětem zpracování pro marketingové účely. V případě, že jste se rozhodli, udělit nám souhlas se zpracováním Vašich údajů pro marketingové účely, současně potvrzujete, že tento souhlas jste nám udělili dobrovolně a jste si vědom/a, že tento souhlas platí až do jeho odvolání, popřípadě do skončení doby zpracování vašich osobních údajů.

 

4.    Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i po skončení původního účelu zpracování jen v nezbytném rozsahu pro účely statistiky, účetnictví a průzkumu, a poskytnout třetím stranám nebo veřejnosti souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další údaje, avšak v anonymizované podobě, tak že na jejich základě nebude možné žádným způsobem identifikovat naše klienty.

 

 

5.    Pro účely fakturace úhrad, evidence a vymáhání a předávání pohledávek za poskytnutou službu, pro účely vybavení podání účastníka, na uplatnění práv nebo splnění jiných povinností uložených obecně závaznými právními předpisy je GELCO s.r.o. oprávněná vést evidenci osobních údajů i po zániku smlouvy o poskytování služby, které jste byli účastníkem.

 

 

 

6. Jako dotčená osoba můžete u nás písemně uplatnit všechny Vaše práva. Pokud máte podezření, že Vaše osobní údaje jsou neoprávněně zpracovávané, máte právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

 

Tyto zásady osobních údajů platí od 25. května 2018.
GELCO s.r.o.

 

Tisknout


Rychlý kontakt

GELCO s.r.o.

Plynárenská 291
261 01  PŘÍBRAM I

Tel.: +420 733 549 411
E-mail:

Otevírací doba:

Po-Pá 08:00 - 16:00


Podívejte se na náš e-shop.


specialista na litý mramor